Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 27/2018/QĐ-UBND Về việc Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 05/11/2018 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
2 26/2018/QĐ-UBND Về việc ban hành đơn giá các dịch vụ trích đo địa chính thửa đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trên địa bàn tỉnh 31/10/2018 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Khước
3 13/CT-UBND Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019 25/10/2018 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Trì
4 23/2018/QĐ-UBND Về ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2020 theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND... 23/10/2018 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Trì
5 22/2018/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất 22/10/2018 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Khước
6 20/2018/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 13/09/2018 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Trì
7 19/2018/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 07/09/2018 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Trì
8 06/2018/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm đối với giảng viên kiêm chức tỉnh Vĩnh Phúc 17/04/2018 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Trì