Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/05/2017
  • Ngày có hiệu lực: 18/05/2017

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH VĨNH PHÚC

*

 

Số:  34  -HD/HNDT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Vĩnh Yên, ngày  18  tháng 5 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức Hội nghị Chi hội Nông dân

Nhiệm kỳ 2017-2019

 

          Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Hướng dẫn số 1030-HD/HNDTW, ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam”; Kế hoạch số 157-KH/HNDT, ngày 27/02/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc về Tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, huyện và tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn Chi hội Nông dân tổ chức Hội nghị, nhiệm kỳ 2017-2019 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

  1. Hội nghị Chi hội Nông dân là đợt sinh hoạt chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, hội viên nông dân, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Hội, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các phong trào thi đua lớn của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

          2. Xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo Chi hội đủ số lượng; chất lượng, cơ cấu hợp lý; có năng lực, kinh nghiệm, uy tín ...

  3. Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội Nông dân cơ sở đối với hội nghị chi hội nông dân đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả hơn. Đặc biệt là trong các lĩnh vực như: Tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật có liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

4. Tổ chức Hội nghị Chi hội Nông dân phải tiết kiệm, hiệu quả, trang trọng và đảm bảo về nội dung, hình thức.

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ:

          Hội nghị Chi hội Nông dân gồm các nội dung sau:

- Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân của Chi hội nhiệm kỳ 2014 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động nhiệm kỳ 2017-2019.

- Thảo luận.

- Thông qua danh sách dự kiến Chi hội trưởng, Chi hội phó + thảo luận

- Tổ chức bầu Chi hội trưởng, Chi hội phó, đại biểu dự đại hội Hội Nông dân cơ sở (bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết giơ tay do Hội nghị quyết định).

- Biểu quyết phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu hoạt động nhiệm kỳ 2017-2019 của Chi hội.

+ Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp trên.

          + Phải xây dựng chỉ tiêu sát với thực tế và có biện pháp cụ thể nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục những yếu kém, thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đề ra.

          1. Công tác chuẩn bị văn kiện Hội nghị:

          a/ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2017:

Báo cáo tổng kết cần ngắn gọn, nêu bật được tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, cần đánh giá đúng thực trạng về tư tưởng tổ chức và hành động của chi hội. Nêu rõ ưu điểm, tồn tại, yếu kém, nguyên nhân. Rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp khắc phục và thực hiện theo từng thời gian có trọng tâm, trọng điểm.

b/ Xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2019:

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp uỷ, của Hội cấp trên đề ra phương hướng, nhiệm vụ, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể sát với thực tiễn tình hình xây dựng Hội, sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân quan tâm xây dựng các giải pháp thực hiện cho từng nội dung công tác hội và phong trào nông dân.

c/ Phần thảo luận góp ý dự thảo báo cáo nhiệm kỳ Hội nghị:

 Dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân của Chi hội nhiệm kỳ 2014 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động nhiệm kỳ 2017-2019, lấy ý kiến đóng góp thông qua sinh hoạt chi, tổ hội; bổ sung hoàn chỉnh. Sau đó thông qua trong Hội nghị Chi hội để tiếp tục thảo luận, quyết định.

          2. Về chuẩn bị nhân sự Chi hội:

          a. Về tiêu chuẩn:

          - Là hội viên nông dân, có phẩm chất, đạo đức và sức khỏe tốt.

- Có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định mục tiêu, độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

- Có trình độ văn hóa, chuyên môn nhất định để đảm đương những nhiệm vụ được giao.

          - Nhiệt tình với công tác hội, có quan điểm đúng đắn, am hiểu công tác Hội Nông dân, nông nghiệp, nông thôn; có tinh thần trách nhiệm, uy tín, được cán bộ, hội viên, nông dân tín nhiệm; mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, có khả năng quy tụ, đoàn kết cán bộ, vận động, thu hút tập hợp hội viên, nông dân; có khả năng cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Hội Nông dân các cấp phù hợp với công tác Hội và phong trào nông dân của cơ sở.

          b. Số lượng cán bộ Chi hội:

          - Chi hội có từ 100 hội viên trở xuống bầu: 01 Chi hội trưởng và 01 Chi hội phó.

          - Chi hội có trên 100 hội viên bầu: 01 Chi hội trưởng và từ  1- 2 Chi hội phó

c. Về độ tuổi:

          Ngoài tiêu chuẩn chung, độ tuổi cán bộ Chi hội nên phù hợp với lao động ở nông thôn, điều kiện thực tế ở cơ sở; ưu tiên cán bộ trẻ.

          3. Hình thức tổ chức Hội nghị:

          - Hội nghị Chi hội toàn thể hội viên: Nơi có từ 100 hội viên trở xuống

          - Hội nghị Chi hội đại biểu hội viên: Nơi có trên 100 hội viên

          (Trường hợp: Chi hội có trên 100 hội viên mà vẫn có nguyện vọng tổ chức hội nghị toàn thể hoặc Chi hội có từ 100 hội viên trở xuống nhưng muốn tổ chức hội nghị đại biểu thì phải được sự đồng ý của cấp ủy và Hội cấp trên trực tiếp)

          4. Thời gian tiến hành Hội nghị:

- Hội nghị Chi hội: Không quá 1/2 ngày.

- Thời gian tổ chức Hội nghị: Từ quý III, đến quý IV/2017

(Có thể lồng ghép tổ chức Hội nghị vào sơ kết 6 tháng đầu năm 2017)

- Mỗi cơ sở Hội chọn 1 Chi hội làm điểm chỉ đạo Hội nghị để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức Hội nghị Chi hội tiếp theo.

5. Khánh tiết Hội nghị:

- Hội nghị hội viên Chi Hội Nông dân………nhiệm kỳ 2017-2019

- Hội nghị đại biểu Chi Hội Nông dân……..nhiệm kỳ 2017-2019

6. Khẩu hiệu tuyên truyền:

          Tùy theo điều kiện thực tế của các Chi hội, có thể trang trí một số khẩu hiệu tuyên truyền trong và ngoài hội trường như sau:

- Chi hội Nông dân ………….tích cực thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

- Chi Hội Nông dân ……….. quyết tâm xây dựng Chi hội vững mạnh xuất sắc

- Chi Hội Nông dân …………quyết tâm xây dựng nông thôn mới

III. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ:        

1. Phần nghi thức:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự

- Bầu chủ tọa Hội nghị: 01 đồng chí (là cán bộ Chi hội) bằng hình thức biểu quyết giơ tay.

- Bầu thư ký Hội nghị: 01 đồng chí (bằng hình thức biểu quyết giơ tay)

- Bầu Tổ thẩm tra tư cách hội viên hoặc đại biểu về dự Hội nghị (từ 2-3 đồng chí tùy thuộc vào số lượng hội viên hoặc đại biểu tham dự hội nghị)

- Mời Chủ tọa và thư ký lên bàn làm việc và điều hành chương trình Hội nghị

2. Phần Nội dung:

2.1. Thông qua chương trình Hội nghị (xin ý kiến biểu quyết)

2.2. Tổ thẩm tra tư cách báo cáo số lượng hội viên hoặc đại biểu tham dự Hội nghị trên tổng số hội viên hoặc đại biểu triệu tập (tỷ lệ đạt 2/3 trở lên mới tiến hành Hội nghị)

2.3. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2017, phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2017-2019

2.4. Thông qua bản tổng hợp ý kiến đóng góp vào báo cáo của chi, tổ hội

2.5. Hội nghị tiếp tục thảo luận

2.6. Kết luận của Chủ tọa về các ý kiến tham gia tại Hội nghị

2.7. Phát biểu chỉ đạo của đại diện cấp ủy

2.8. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Hội Nông dân cơ sở

2.9. Thông qua danh sách dự kiến Chi hội trưởng, Chi hội phó; lấy biểu quyết (bằng hình thức giơ tay)

2.10. Chủ tọa kết luận danh sách dự kiến Chi hội trưởng, Chi hội phó

2.11. Bầu Chi hội trưởng, Chi hội phó (bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín).

2.12. Công bố kết quả bầu Chi hội trưởng, Chi hội phó.

2.13. Thông qua danh sách dự kiến đại biểu dự đại hội Hội Nông dân cơ sở (căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ của Hội Nông dân cơ sở).

2.14. Chủ tọa kết luận danh sách dự kiến đại biểu dự đại hội Hội Nông dân cơ sở.

2.15. Bầu đại biểu dự đại hội Hội Nông dân cơ sở (bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết giơ tay)

2.16. Công bố kết quả bầu đại biểu dự đại hội Hội Nông dân cơ sở

2.17. Chi hội trưởng, Chi hội phó ra mắt trước Hội nghị, hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

2.18. Thông qua Nghị quyết Hội nghị (thư ký thông qua dự thảo nghị quyết)

2.19. Chi Hội trưởng bế mạc Hội nghị.

Trên đây là Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Chi hội Nông dân cơ sở nhiệm kỳ 2017-2019. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các huyện, thành, thị Hội căn cứ lãnh, chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở Hội tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực HND tỉnh;

- Các ban, đơn vị HND tỉnh;

- HND các huyện, thành, thị;

- Lưu VP, TC-KT.   

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Đã ký

Trịnh Đình Mao