Công tác phát triển hội viên và xây dựng quỹ hội ở cơ sở thông qua hình thức xây dựng chi tổ hội vững mạnh

Ngày đăng: 01/07/2016  - Lượt xem: 919

Hệ thống tổ chức Hội Nông dân Việt Nam gồm có 04 cấp từ Trung ương đến cơ sở, trong đó tổ chức Hội ở cơ sở được coi là có vai trò,vị trí đặc biệt quan trọng, vì là nơi trực tiếp tập hợp đông đảo nông dân vào Hội, tổ chức, hướng dẫn hội viên thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và những nhiệm vụ của Hội, đem lại những lợi ích thiết thực cho hội viên và là nơi thể hiện rõ vai trò, vị thế của Hội trong nhận thức của người nông dân.

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN VÀ XÂY DỰNG QUỸ HỘI Ở CƠ SỞ

THÔNG QUA HÌNH THỨC XÂY DỰNG CHI TỔ HỘI VỮNG MẠNH

                                                         Ban Tổ chức-kiểm tra

                                                          Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc

 

Hệ thống tổ chức Hội Nông dân Việt Nam gồm có 04 cấp từ Trung ương đến cơ sở, trong đó tổ chức Hội ở cơ sở được coi là có vai trò,vị trí đặc biệt quan trọng, vì là nơi trực tiếp tập hợp đông đảo nông dân vào Hội, tổ chức, hướng dẫn hội viên thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và những nhiệm vụ của Hội, đem lại những lợi ích thiết thực cho hội viên và là nơi thể hiện rõ vai trò, vị thế của Hội trong nhận thức của người nông dân.

Trong những năm qua, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của tỉnh và các Nghị quyết của Hội, cùng với việc xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức, các cấp Hội luôn chú trọng, từng bước đổi mới nội dung, phương thức họat động, hướng về cơ sở, sâu sát cơ sở, lấy lợi ích làm động lực để tập hợp nông dân, phát triển hội viên, xây dựng quỹ, xây dựng Hội vững mạnh. Trong đó công tác phát triển hội viên, xây dựng quỹ hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, mang tính lâu dài, xuyên suốt trong xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh,  một tổ chức có vững mạnh hay không phụ thuộc rất nhiều vào số lượng và chất lượng thành viên trong tổ chức đó.

Tính đến ngày 31/12/2015 toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 149.368 hội viên, tăng 4.187 hội viên so với năm 2014; 100% chi hội có quỹ với mức bình quân đạt 132,11 ngàn đồng/Hội viên tăng 32,11 ngàn đồng/hội viên so với năm 2014.

Tuy nhiên, ở một số ít địa phương tỷ lệ thu hút hội viên, phát triển quỹ hội là rất thấp, điều đó đã ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

Việc tổ chức sinh hoạt tại các chi hội định kỳ theo tháng, quý, năm thông qua các hình thức tổ, nhóm, câu lạc bộ, phổ biến hiện nay như: Câu lạc bộ văn nghệ- thể dục thể thao, Câu lạc bộ không có người sinh con thứ 3, Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm và bạo lực gia đình; Câu lạc bộ Phòng chống lao; Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật; tổ vệ sinh môi trường, Tổ hội nông dân tự quản về An toàn giao thông... Hầu hết các Câu lạc bộ đều xây dựng nội quy, quy chế, kế hoạch hoạt động tương đối chặt chẽ, rõ ràng; nội dung, hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú. Thông qua hoạt động đó, các thành viên trong các Câu lạc bộ được nâng cao nhận thức về mọi mặt, được học tập, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, được hỗ trợ, giúp đỡ về kiến thức, vốn, quỹ để phát triển kinh tế, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong cuộc sống, thăm hỏi khi ốm đau. Đồng thời cũng là nơi các Hội viên tập hợp, bàn bạc đưa ra những hình thức, phương pháp xây dựng quỹ Hội phù hợp nhất với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình.

Tuy nhiên, công tác xây dựng, phát triển hội viên, quỹ hội thời gian qua vẫn gặp không ít những khó khăn, vướng mắc, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ thu hút Hội viên cao tuổi, tôn giáo, dân tộc thiểu số đạt thấp; một số mô hình tập hợp hội viên còn mang tính hình thức, không có quyết định, quy chế, kế hoạch hoạt động chỉ là đến đánh trống, ghi tên...; nội dung sinh hoạt hội, vận động gây quỹ còn nghèo nàn, chưa phong phú. Công tác theo dõi, tổng hợp, thông tin, báo cáo, quản lý số liệu hội viên, quỹ Hội còn chưa chính xác, chưa cụ thể.

Nguyên nhân của tình trạng trên đó là: Sự quan tâm của cấp ủy Đảng ở cơ sở đối với công tác xây dựng Hội ở một số nơi còn nhiều hạn chế, thể hiện qua công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội chưa đi vào nề nếp, thiếu chiều sâu và thiếu tính ổn định. Ở một số cơ sở vẫn còn khái niệm và coi tổ chức Hội là “Nông dân tập thể” hay “Mấy ông nông dân ấy mà!”..., điều này cho thấy vai trò của tổ chức Hội chưa được coi trọng, để rồi ảnh hưởng trong công tác lãnh đạo xây dựng tổ chức Hội hầu như “được chăng hay chớ”.

Những cán bộ Hội được đào tạo, bồi dưỡng, khi quen việc thì lại bị điều động sang nhận công tác khác. Ở một số ít cơ sở, việc sắp xếp, bố trí nhân sự chủ chốt của Hội hầu như là yếu, thiếu năng lực, tư tưởng không thiết tha gì với tổ chức Hội, chỉ là nơi chú chân, chờ đợi...việc cơ cấu, bố trí cấp ủy giữ các chức vụ chủ chốt của Hội hầu như còn rất hạn chế, đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở thường xuyên biến động do chưa gắn kết được công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với việc quy hoạch mang tính ổn định, lâu dài.

Hoạt động của Hội ở một số cơ sở còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp, thiếu tính chủ động, chưa mạnh dạn tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng Hội và tổ chức các phong trào nông dân.

Trong thời gian tới để xây dựng, phát triển Hội viên, xây dựng quỹ hội ngày một tốt và có chất lượng hơn,  các cấp Hội cần tập trung thực hiện một số nội dung, giải pháp sau:

Thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của hội viên, nông dân, để đánh giá một cách chính xác nhằm kịp thời phản ánh với Đảng và Nhà nước và có định hướng, hướng dẫn cụ thể trong việc xây dựng, duy trì, phát triển tập hợp hội viên.

Cải tiến hệ thống sổ sách theo dõi, quản lý hội viên, quỹ hội, nâng cao chất lượng tài liệu sinh hoạt hội, xây dựng, tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng điều hành cho các tổ trưởng, tổ phó và ban chủ nhiệm câu lạc bộ, chi hội trưởng, chi hội phó.

Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng quỹ Hội để có kinh phí cho việc tổ chức hoạt động của Hội cũng như giúp đỡ Hội viên khó khăn phát triển kinh tế.

Triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Kết luận 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020” và Quyết định 673-QĐ/TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020” thì tổ chức Hội cơ sở mới ngày một vững mạnh và khẳng định được vị trí, vai trò của mình.

Các cấp Hội cần có những hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm giúp các cấp ủy Đảng thay đổi quan điểm và nhận thức đúng đắn hơn về vị trí, vai trò của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, để từ đó tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức Hội nhất là tổ chức Hội ở cơ sở ngày càng vững mạnh hơn.

Tăng cường trao đổi thông tin giữa tổ chức Hội với chính quyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước để Hội viên có điều kiện tiếp cận, hiểu biết. Từ đó tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng nông thôn mới.

Cần có kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể nhằm để tổ chức Hội được tham gia vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội của địa phương có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, liên kết tốt với các doanh nghiệp để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, chăn nuôi, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp của nông dân.

Chỉ có như vậy tổ chức Hội Nông dân các cấp mới ngày một vững mạnh, phát triển bền vững, chất lượng và là trung tâm, nòng cốt và cầu nối giữa Hội viên với Đảng, Nhà nước; là tổ chức đại diện hợp pháp chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của Hội viên, nông dân giúp Hội viên có vốn, kiến thức phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giảm nghèo và làm giàu chính đáng... Từ đó làm động lực để ngày một thu hút đông đảo Hội viên, nông dân vào Hội và phát triển quỹ Hội một cách đúng đắn, bền vững. 

Ban TC- KT

 

Tác giả: Ban TC- KT - Nguồn: - Số lần được xem: 919

Tin bài cùng chuyên mục

Tiếng hát nông dân Đại hội đại biểu hội nông dân Hệ thống nuôi cá trê hiện đại
Xem tất cả »