Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 30-12-2015

Ngày đăng: 10/03/2016  - Lượt xem: 116

Diện tích gieo trồng cây vụ Đông tính đến ngày 30/12/2015 là: 20.745,85 ha, đạt 92,2% so với KH, bằng 97,86% so với cùng kỳ. Trong đó: * Cây ngô: Diện tích gieo trồng: 11.699,75 ha, đạt 97,5% so với KH, bằng 97,04% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 91,0 ha; Phúc Yên 292,7 ha; Lập Thạch 2.124,77 ha; Sông Lô 1.217,83 ha; Tam Dương 1.542,2 ha; Tam Đảo 1.308,0 ha; Bình Xuyên 1.035,32 ha; Yên Lạc 1.450,9 ha; Vĩnh Tường 2.637,03 ha).

I. Trồng trọt                             
1. Vụ Đông
- Diện tích gieo trồng cây vụ Đông tính đến ngày 30/12/2015 là: 20.745,85 ha, đạt 92,2% so với KH, bằng 97,86% so với cùng kỳ. Trong đó:   
* Cây ngô: Diện tích gieo trồng: 11.699,75 ha, đạt 97,5% so với KH, bằng 97,04% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 91,0 ha; Phúc Yên 292,7 ha; Lập Thạch 2.124,77 ha; Sông Lô 1.217,83 ha; Tam Dương 1.542,2 ha; Tam Đảo 1.308,0 ha; Bình Xuyên 1.035,32 ha; Yên Lạc 1.450,9 ha; Vĩnh Tường 2.637,03 ha).
- Diện tích đã cho thu hoạch: 4.333,0 ha, bằng 228,05% so với cùng kỳ (Phúc Yên 62,0 ha; Lập Thạch 749,0 ha; Sông Lô 200,0 ha; Tam Dương 850,0 ha; Tam Đảo 240,0 ha; Yên Lạc 912,0 ha, Vĩnh Tường 1.320,0);
* Các loại cây chất bột: Diện tích gieo trồng: 1.614,29 ha, bằng 81,39% so với cùng kỳ. Trong đó:          
- Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng: 1.583,41 ha, đạt 79,17% so với KH, bằng 81,7% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 145,0 ha; Phúc Yên 47,2 ha; Lập Thạch 339,57 ha; Sông Lô 259,84 ha; Tam Dương 166,0 ha; Tam Đảo 190,6 ha; Bình Xuyên 179,05 ha; Yên Lạc 155,3 ha; Vĩnh Tường 100,85 ha);                                             
 - Diện tích đã cho thu hoạch: 114,3 ha (Lập Thạch 14,3 ha, Tam Dương 100,0 ha);         
 - Cây chất bột khác: Diện tích gieo trồng: 30,88 ha, bằng 68,11% so với cùng kỳ (Phúc Yên 23,0 ha; Sông Lô 3,5 ha; Vĩnh Tường 0,08 ha);
* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng: 4.818,36 ha, đạt 96,37% so với KH, bằng 110,57% so với cùng kỳ. Trong đó:
- Rau các loại: Diện tích gieo trồng: 4.782,56 ha, bằng 110,68% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 336,0 ha; Phúc Yên 215,63 ha; Lập Thạch 387,35 ha; Sông Lô 215,0 ha; Tam Dương 717,7 ha; Tam Đảo 452,4 ha; Bình Xuyên 459,2 ha; Yên Lạc 791,2 ha; Vĩnh Tường 1.208,08 ha);
- Đậu các loại: Diện tích gieo trồng: 35,8 ha, bằng 97,1% so với cùng kỳ (Phúc Yên 10,7 ha; Vĩnh Tường 25,1 ha);
- Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng: 1.734,14 ha, đạt 54,19% so với KH, bằng 77,65% so với cùng kỳ. Trong đó:
* Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng: 1.576,3 ha; đạt 58,38% so với KH, bằng 76,41% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 36,0 ha; Phúc Yên 14,7 ha; Lập Thạch 25,0 ha; Sông Lô 0,96 ha; Tam Dương 16,92 ha; Tam Đảo 43,7 ha; Bình Xuyên 40,02 ha; Yên Lạc 1.130,5 ha; Vĩnh Tường 238,5 ha);                           
 - Diện tích đã cho thu hoạch: 229,7 ha bằng 49,93% (Phúc Yên 5,0 ha; Lập Thạch 4,7 ha; Tam Dương 5,0 ha; Yên Lạc 80,0 ha; Vĩnh Tường 135,0 ha);
* Cây lạc: Diện tích gieo trồng 157,84 ha, đạt 31,57 % so với KH, bằng 92,69% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 18,0 ha; Phúc Yên 9,6 ha; Lập Thạch 15,0 ha; Sông Lô 2,48 ha; Tam Dương 33,39 ha; Tam Đảo 23,2 ha; Bình Xuyên 17,62 ha; Yên Lạc 12,79 ha; Vĩnh Tường 25,76 ha);                                                  
 - Diện tích đã cho thu hoạch: 18,0 ha (Tam Dương 10,0 ha; Yên Lạc 8,0 ha);      
 * Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng: 879,31 ha, đạt 293,1% so với KH, bằng 154,57% so với cùng kỳ;
2. Vụ Xuân:                                                      
 - Diện tích gieo trồng vụ Xuân tính đến ngày 30/12/2015 là: 60,0 ha, đạt 0,1% so với KH, bằng 77,92% so với cùng kỳ. Trong đó:                                          
* Cây lúa: - Tổng diện tích gieo mạ vụ Xuân(sớm) là 229,83 ha đạt 151,65% so với cùng kỳ. (Vĩnh Yên 15,0 ha; Lập Thạch 27,0 ha; Sông Lô: 73,33 ha; Tam Dương 13,0 ha; Tam Đảo 46,5 ha; Bình Xuyên 40,0 ha; Yên Lạc 11,0 ha; Vĩnh Tường 4,0 ha);           
- Diện tích đã cấy, gieo thẳng 60,0 ha (Sông Lô 60,0 ha);          
* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 23/12 - 29/12/2015):
 * Trưởng thành các loại sâu hại chính vào đèn (con/đèn/đêm): sâu đục thân 2 chấm 0,3 con, nơi cao  3 (Vĩnh Tường, Lập Thạch); sâu đục thân cú mèo 0,6, nơi cao 3 - 4 (Bình Xuyên, Lập Thạch); sâu đục thân 5 vạch 0,1, nơi cao 1 (Yên Lạc, Lập Thạch); rầy nâu 0,7 (giảm), nơi cao 12 (Lập Thạch); rầy lưng trắng 0,3 (giảm), nơi cao 2 - 3 (Sông Lô, Lập Thạch); sâu cuốn lá nhỏ 0,02 (giảm), nơi cao 1 (Yên Lạc).    
 - Mạ xuân sớm: sâu đục thân 2 chấm, rầy hại rải rác, mật độ không đáng kể.     
 - Cây màu:                                          
- Cây ngô:  chuột hại diện rộng trên ngô cuối vụ, tỷ lệ bắp hại phổ biến  0,8 – 1,0 %, nơi cao 3 – 5 % (Vĩnh Tường, Vĩnh Yên); bệnh khô vằn hại diện hẹp mức nhẹ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,3 %, nơi cao 10 % (Vĩnh Yên). Ngoài ra sâu đục thân, bệnh gỉ sắt, đốm lá, thối vi khuẩn gây hại rải rác.                                           
- Cây rau:                                
- Rau họ hoa thập tự: sâu tơ hại rải rác, mật độ phổ biến 2 – 8 con/m² (Tam Dương, Vĩnh Yên); sâu xanh bướm trắng hại rải rác, mật độ phổ biến 0,4 - 2 con/m² (Tam Dương, Vĩnh Yên) ; sâu khoang hại rải rác, mật độ phổ biến 0,7 – 2 con/m² (Vĩnh Yên); bọ nhảy hại cục bộ nhẹ - TB, mật độ phổ biến 6 - 7 con/m², nơi cao 35 - 40 con/m² (Yên Lạc). Ngoài ra bệnh thối nhũn, bệnh sương mai hại cục bộ nhẹ -TB, bệnh đốm lá hại rải rác.
- Cây su su: bệnh sương mai hại rải rác, tỷ lệ ngọn hại 1 – 3 %.
- Cây cà chua: ruồi đục lá hại cục bộ nhẹ, tỷ lệ lá hại phổ biển 8 %, nơi cao 30 % (Vĩnh Tường); bệnh đốm đen hại cục bộ nhẹ, tỷ lệ lá hại phổ biến 3 – 4 %, nơi cao 19 % (Vĩnh Tường); bệnh mốc sương hại rải rác.        
Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 30/12/2015 - 05/01/2016:
- Cây rau:
- Rau họ hoa thập tự: Bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, bệnh sương mai tiếp tục gia tăng gây hại; rệp, bệnh đốm lá, thối nhũn gây hại cục bộ trên các loại rau.
- Cây su su: bệnh sương mai tiếp tục gia tăng gây hại khi gặp điều kiện thời tiết thuận lợi.                     
- Cây cà chua: sâu đục quả, ruồi đục lá, bọ trĩ, bọ phấn, bệnh mốc sương, bệnh đốm đen,… tiếp tục gây hại rải rác, mức nhẹ - TB.                                  
- Cây màu:                                                     
- Cây ngô: chủ yếu có chuột hại cục bộ mức nhẹ - TB – nặng, sâu bệnh khác gây hại rải rác hoặc cục bộ giai đoạn chín.               
Đề nghị các biện pháp phòng trừ                                                          
 - Thu hoạch sớm cây vụ đông đã chín. Tích cực cày ải đất, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất gieo trồng cây vụ xuân 2015 đảm bảo đúng khung lịch thời vụ.
 - Tích cực chăm sóc tốt các cây rau vụ đông muộn, mạ xuân sớm, chú trọng khâu nước tưới, chống rét. Thực hiện tốt các biện pháp IPM, Viet GAP như: thăm đồng thường xuyên, xử lý hợp lý các biện pháp phòng trừ dịch hại cho cây trồng khi đến ngưỡng.
- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học, thảo mộc để phòng trừ sâu, bệnh hại rau, màu khi sâu, bệnh đến ngưỡng phòng trừ  và tuân thủ nguyên tắc 4 đúng trong việc sử dụng thuốc BVTV. Thu hoạch sản phẩm đảm bảo thời gian cách ly phun thuốc BVTV lần cuối theo quy định.
- Tập trung diệt chuột cuối vụ.
- Cắt tỉa cành, vệ sinh, chăm sóc vườn cây ăn quả sau khi thu hoạch.   
- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc buôn bán và sử dụng thuốc BVTV, công tác  kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn toàn tỉnh.
II. CHĂN NUÔI-THÚ Y
 * Tình hình dịch bệnh:                                                           
 - Số gia súc bị mắc bệnh: 1.452 con, trong đó:                                                             
+ Trâu, bò: 117 con ( Bệnh tụ huyết trùng 90 con; bệnh tiêu chảy 24 con; bệnh KST đường máu 3 con);
+ Lợn: 1.326 con (Bệnh tụ huyết trùng 301 con; bệnh phó thương hàn 170 con; bệnh viêm phổi 10 con; hội chứng tiêu chảy 276 con; bệnh phân trắng 137 con; bệnh sưng đầu phù 55 con; bệnh suyễn 377 con);
 + Chó, mèo: 9 con (Bệnh kiết lị 9 con);                                                                 
  - Số gia cầm bị mắc bệnh: 15.692 con, trong đó:
 + Gà: 15.629 con ( Bệnh tụ huyết trùng 207 con; bệnh Niucatxon 665 con; bệnh cầu trùng 12.026 con; bệnh Gumboro 2.650 con; bệnh đậu gà 81 con);
  + Vịt: 63 con (bệnh tụ huyết trùng 30 con; bệnh viêm gan 33 con);
   - Số gia súc chết do mắc bệnh: 51 con, trong đó:
 + Lợn: 48 con (Bệnh phân trắng lợn con 1 con; bệnh tụ huyết trùng 14 con; Hội chứng tiêu chảy 2 con; bệnh phó thương hàn 16 con; bệnh suyễn 15 con);
 + Chó, mèo: 3 con (Bệnh khác 3 con);                                                
  - Số gia cầm chết do mắc bệnh: 104 con, trong đó:
 + Gà: 77 con (Bệnh cầu trùng 24 con; bệnh Gumboro 45 con; bệnh Đậu gà 8 con);
 + Vịt: 27 con (Bệnh tụ huyết trùng 17 con; bệnh viêm gan 10 con).        
  * Kết quả phòng, chống dịch bệnh:
- Tiêm phòng bổ sung vac xin cúm gia cầm cho vịt, ngan tháng 12/2015:
+ Lượng vac xin cúm phát: 118.800 liều.
     Xem Chi Tiết...

Tác giả: ST - Nguồn: Internet - Số lần được xem: 116

Thông tin chuyên đề

Tiếng hát nông dân Đại hội đại biểu hội nông dân Hệ thống nuôi cá trê hiện đại
Xem tất cả »